Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u svrhu jasnoće općih uvjeta poslovanja te definiraju određene termine i odnose, načine ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih Ugovorne stranke izrijekom uglave u Ugovor kojeg sklapaju.

1.TERMINI
1.1. Trgovačko društvo (u daljnjem tekstu: Škola) je LINGUA LUDICA j.d.o.o., Velog Jože 5, 51410 Opatija, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, OIB:35566390011 za organiziranje tečajeva stranih jezika.

1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa LINGUA LUDICA j.d.o.o. sklopila Ugovor o pružanju usluga u opisu djelatnosti LINGUA LUDICA j.d.o.o. i koje LINGUA LUDICA j.d.o.o. ima u ponudi putem promotivnih materijala, weba itd.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Škola nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Škola oglasila. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika u skladu sa člankom 1.4..

1.4. Škola daje opis svake usluge pojedinačno na svojoj internet stranici i to u pogledu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Škola naznačila ili opisala u opisu tečaja ili koje druge usluge.

1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Škole i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti LINGUA LUDICA j.d.o.o.. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. 

1.5. Tečaj stranih jezika je usluga koju pruža Škola, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Tečaj stranih jezika je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Škola nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a s njihovim programom upoznat je svaki Korisnik prilikom sklapanja ugovora.  

1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje Škola, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Izostanak s grupnog tečaja s polaznikom se ne nadoknađuje. U slučaju bolesti polaznika dulje od 20 dana Škola uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad polazniku će omogućiti pohađanje tečaja u sljedećem semestru. Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 24h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatrati održanim niti nakon što prođe 24h, ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.
1.9. Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga te ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga, osim u iznimnim situacijama. Jedan nastavni sat traje 45 ili 60 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Škola i Korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.

1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja nakon odrađenog stupnja u kojem se ispituje Korisnikovo poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Škola izdaje potvrdu na hrvatskom jeziku. 

1.11. Ispitni rok je termin unutar tečaja i unutar kojeg se održava završni ispit (usmeni i pisani) za određeni jezik/razinu. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitnom roku koji je bio ponuđen i uračunat u cijenu ili ne položi ispit, svaki sljedeći izlazak na ispit će se naplaćivati po Cjeniku kojeg utvrđuje  Škola.

1.12. Cjenik je popis usluga koje Škola nudi i kojim su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

2.SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga Škola sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje ugovorne strane.

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je dužan sklopiti ugovor sa Školom o pohađanju tečaja te uplatiti ugovoreni iznos u slijedećoj dinamici: jednokratno plaćanje ili 1.rata tečaja plaćaju se odmah po sklapanju ugovora, a druga rata odmah po primitku ponude nakon isteka polovice modula. 

3.2. Korisnik je također dužan pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….) o vlastitom trošku, osim u iznimnim situacijama.

3.3. U slučaju neplaćanja ili kašnjenja s plaćanjem, Škola ima pravo udaljiti Korisnika s nastave dok ne podmiri dugovanja Korisnik ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.

3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Škola zbog tog trpi štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.

3.5. Škola ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje Korisnikovih stvari za vrijeme nastave.

3.6. Korisnik je dužan paziti na inventar te ga ne smije uništiti niti oštetiti ni na koji način jer u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju Škola pretrpi.

4. OBVEZE PREMA POLAZNICIMA

4.1. Škola je dužna Korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana, organizator se obvezuje sukladno ostvarivoj dinamici odraditi sate preostale do kraja tečaja.

4.2. Škola ima pravo raskinuti ugovor ukoliko prije početka održavanja tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika određen od Strane Škole. U tom slučaju Korisniku će se izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. Također, u ovom slučaju Škola može ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Škola poslati putem e-maila, objaviti na svojim web stranicama ili na neki drugi način.

4.3. Škola je dužna osigurati prostor za održavanje nastave sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. Škola zadržava pravo da u svakoj grupi tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih nepredvidljivih okolnosti.

4.4. Škola jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.

4.6. Unutar svoje ugovorne obveze Škola je dužna je održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.

4.7. O položenom ispitu te o stečenom znanju Škola izdaje odgovarajuću diplomu/certifikat na hrvatskom jeziku. Korisnik je po uspješno položenom ispitu dužan preuzeti certifikat o završenoj razini 6 mjeseci od dana  položenog ispita ili od Škole može zatražiti slanje poštom za Hrvatsku ili skeniranje dokumenta što se smatra administrativnom uslugom koja se dodatno naplaćuje prema cjeniku Škole. Po isteku roka od 6 mjeseci, certifikat se fizički uništava, a reizdavanje certifikata se naplaćuje 100 kn kao administrativna usluga za certifikate ne starije od 2 godine uz polaznikovo predočenje ugovora o pohađanju tečaja. Certifikati o završenom tečaju jezika stariji od 2 godine se ne reizdaju. Kandidat mora ponovo pristupiti ispitu za određenu razinu prema cjeniku Škole.

4.8. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole te nisu ugovorna obveza Škole.

5. CIJENE I POPUSTI

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora prema primljenoj ponudi. Cijenu utvrđuje Škola svojim Cjenikom za svaku pojedinu uslugu koju nudi.

5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili odlukom tvrtke LINGUA LUDICA j.d.o.o..

5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Škola, a pod uvjetima koje određuje Škola, i objavljuje ih na svojim službenim internet stranicama ili na neki drugi način.

5.4. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.

6. PLAĆANJE

6.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno ili u obrocima prema primljenim ponudama.
6.4. Iznos od 250,00 kn kojeg je korisnik dužan platiti po sklapanju ugovora ili ako je uplatio cjelokupni iznos usluge gotovinski, karticom ili obročno karticom iz članka 6.1. i 6.2., a prije početka tečaja, smatra se ugovorenom kaparom kao odustatninom koju Škola zadržava u slučaju odustajanja od tečaja do 30 prije početka tečaja. Ostatak ugovorne cijene Korisnik mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao. Telefonsku ili mail rezervaciju mjesta čuvamo 24 sata tj. 1 dan.

6.5. Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat sredstava za period manji od 30 dana prije početka tečaja, osim u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane Škole.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. Škola je isključivi nositelj svih autorskih prava na dodatnim materijalima korištenim u nastavi, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl..

7.2. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Škola prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.

7.3. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane Škole u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima, pamfletima Škole itd..
7.4. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Škole, kao npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Škola sklopi s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a Korisnici s njima budu izričito upoznati.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Škola će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na svojim službenim web stranicama.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Opatiji.